Murata Electronics NCP15XC470E03RC 热敏电阻

  • 产品型号NCP15XC470E03RC
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌Murata Electronics
  • 制造商 Murata Electronics

NCP15XC470E03RC 热敏电阻描述

  • 热敏电阻NTC 47欧姆3100K 0402

NCP15XC470E03RC 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 47 ohms
环 境
温度范围 -40 to 125 C (-40 to 257 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 Murata Electronics
产品型号 NCP15XC470E03RC
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯