Murata Electronics NCU18XH103D6SRB 热敏电阻

  • 产品型号NCU18XH103D6SRB
  • 产品类别热敏电阻
  • 品       牌Murata Electronics
  • 制造商 Murata Electronics

NCU18XH103D6SRB 热敏电阻描述

  • 热敏电阻传感器过渡委员会

NCU18XH103D6SRB 热敏电阻技术参数

规格项 参数值 勾选搜索类似
特 性
电阻 10000 ohms
环 境
温度范围 -40 to 150 C (-40 to 302 F)
物 理
封装 / 电极形式 Chip/Surface
更多规格
制造商 Murata Electronics
产品型号 NCU18XH103D6SRB
产品类型 Thermistors

热敏电阻相关行业资讯